Dr inż. Marek Walacik jest praktykującym rzeczoznawcą majątkowym oraz pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Poniżej przedstawiono wybrane informacje na jego temat. wycena nieruchomości Olsztyn

Wykształcenie

Absolwent kierunku Gospodarka Przestrzenna, specjalność Gospodarowanie Nieruchomościami i Doradztwo (studia inżynierskie i magisterskie) na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. W 2012 r. uzyskał tytuł doktora nauk technicznych – rozprawa doktorska zatytułowana „Opracowanie zasad ustalania wysokości słusznego odszkodowania za nieruchomości przejęte na cele publiczne”. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz student Oxford Brookes University.

Przynależność do organizacji i stowarzyszeń

 • Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych
 • Stowarzyszenie Pośredników i Doradców Rynku
 • Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości
 • Towarzystwo Naukowe Nieruchomości

Doświadczenie zawodowe zdobyte w kraju i za granicą

 • Staże I wizyty naukowe w zagranicznych jednostkach naukowych m.in Oxford Brookes University, Norwegian University of Life Science, Leibniz Univeristy in Hanover.
 • Udziały w wielu zagranicznych konferencjach organizowanych przez m.in. International Federation od Surveyors (FIG), European Real Estate Society (ERES).
 • Udziały w wielu krajowych konferencjach organizowanych przez m.in. Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PFVA) , Towarzystwo Naukowe Nieruchomości (TNN), Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości (PSRWN).

Udział w grantach i projektach badawczych

 • Realizacja projektu badawczego Nr N N526 073438 finansowanego ze środków MNiSW.
 • Realizacja projektu badawczego pt. „Konfrontacja metodyki wstępnej wyceny nieruchomości z rozwiązaniami stosowanymi w USA” finansowanego przez MNiSW.
 • Realizacja projektu „Problematyka nabywania gruntów pod inwestycje celu publicznego oraz ustalania zwianej z tym wysokości odszkodowania” zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.
 • Kierownik stypendium systemowego Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pt. „DrINNO – zwiększenie podaży technologicznej w województwie warmińsko-mazurskim poprzez stypendia dla doktorantów”.
 • Kierownik stypendium projektu systemowego Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pt. „DrINNO2 – zwiększenie podaży technologicznej w województwie warmińsko-mazurskim poprzez stypendia dla doktorantów”.

Uprawnienia zawodowe, certyfikaty

 • Uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości (Nr uprawnień 5049) nadane przez Ministra Infrastruktury
 • Licencja pośrednika w obrocie nieruchomościami (Nr licencji 11203) ) nadane przez Ministra Infrastruktury
 • Licencja zarządcy nieruchomości (Nr licencji 18356) ) nadane przez Ministra Infrastruktury
 • Certyfikat (nr 234/2011) ukończenia kursu i zdania egzaminu nt„ Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych” nadany przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych i Związek Banków Polskich

Dorobek naukowy

Dorobek naukowy dr inż. Marka Walacika obejmuje szereg artykułów i rozdziałów monografii opublikowanych w kraju i za granicą m.in. w takich wydawnictwach i czasopismach naukowych jak: Journal of European Real Estate Research, International Federation of Surveyers, Ankara University Press, Acta Scientiarum Polonorum Administracio Locorum, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Przegląd Geodezyjny.

Wycena nieruchomości każdego typu dla różnych celów

Badania, analizy oraz doradztwo w zakresie rynku nieruchomości

Doradztwo w zakresie efektywnego instowania w nieruchomości

Eskpertyzy w zakresie rynku nieruchomości

Praktyki zawodowe dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych