793 736 793

Rzeczoznawca majątkowy Olsztyn

wycena nieruchomości Olsztyn

dr inż. Marek Walacik
rzeczoznawca majątkowy Olsztyn

Rzeczoznawca majątkowy Olsztyn - witamy na stronie

Dr inż. Marek Walacik jest praktykującym rzeczoznawcą majątkowym oraz pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Poniżej przedstawiono wybrane informacje na jego temat. wycena nieruchomości Olsztyn

Wykształcenie

Absolwent kierunku Gospodarka Przestrzenna, specjalność Gospodarowanie Nieruchomościami i Doradztwo (studia inżynierskie i magisterskie) na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. W 2012 r. uzyskał tytuł doktora nauk technicznych - rozprawa doktorska zatytułowana „Opracowanie zasad ustalania wysokości słusznego odszkodowania za nieruchomości przejęte na cele publiczne”. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz student Oxford Brookes University.

Przynależność do organizacji i stowarzyszeń

 • Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych
 • Stowarzyszenie Pośredników i Doradców Rynku
 • Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości
 • Towarzystwo Naukowe Nieruchomości

Doświadczenie zawodowe zdobyte w kraju i za granicą

 • Staże I wizyty naukowe w zagranicznych jednostkach naukowych m.in Oxford Brookes University, Norwegian University of Life Science, Leibniz Univeristy in Hanover.
 • Udziały w wielu zagranicznych konferencjach organizowanych przez m.in. International Federation od Surveyors (FIG), European Real Estate Society (ERES).
 • Udziały w wielu krajowych konferencjach organizowanych przez m.in. Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PFVA) , Towarzystwo Naukowe Nieruchomości (TNN), Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości (PSRWN).

Udział w grantach i projektach badawczych

 • Realizacja projektu badawczego Nr N N526 073438 finansowanego ze środków MNiSW.
 • Realizacja projektu badawczego pt. „Konfrontacja metodyki wstępnej wyceny nieruchomości z rozwiązaniami stosowanymi w USA” finansowanego przez MNiSW.
 • Realizacja projektu „Problematyka nabywania gruntów pod inwestycje celu publicznego oraz ustalania zwianej z tym wysokości odszkodowania” zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.
 • Kierownik stypendium systemowego Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pt. „DrINNO – zwiększenie podaży technologicznej w województwie warmińsko-mazurskim poprzez stypendia dla doktorantów”.
 • Kierownik stypendium projektu systemowego Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pt. „DrINNO2 – zwiększenie podaży technologicznej w województwie warmińsko-mazurskim poprzez stypendia dla doktorantów”.

Uprawnienia zawodowe, certyfikaty

 • Uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości (Nr uprawnień 5049) nadane przez Ministra Infrastruktury
 • Licencja pośrednika w obrocie nieruchomościami (Nr licencji 11203) ) nadane przez Ministra Infrastruktury
 • Licencja zarządcy nieruchomości (Nr licencji 18356) ) nadane przez Ministra Infrastruktury
 • Certyfikat (nr 234/2011) ukończenia kursu i zdania egzaminu nt„ Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych” nadany przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych i Związek Banków Polskich

Dorobek naukowy

Dorobek naukowy dr inż. Marka Walacika obejmuje szereg artykułów i rozdziałów monografii opublikowanych w kraju i za granicą m.in. w takich wydawnictwach i czasopismach naukowych jak: Journal of European Real Estate Research, International Federation of Surveyers, Ankara University Press, Acta Scientiarum Polonorum Administracio Locorum, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Przegląd Geodezyjny.rzeczoznawca majątkowy olsztyn
rzeczoznawca majątkowy Olsztyn, wycena nieruchomości Olsztyn
Wycena nieruchomości

Wykonywanie wyceny wszystkich typów nieruchomości:

 • nieruchomości handlowych
 • nieruchomości mieszkalnych
 • magazynów
 • nieruchomości przemysłowych
 • nieruchomości rolnych
 • gruntów inwestycyjnych
 • i innych

dla różnych celów:

 • kredytowych
 • inwestycyjnych
 • odszkodowawczych
 • podatkowych
 • księgowych
 • spadkowych
 • opłat i innych

Do przykładowych celów należą m. in. zaciąganie kredytów hipotecznych, kupno, sprzedaż, najem nieruchomości, odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości, podatek od nieruchomości, (podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilno-prawnych), opłaty za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, opłaty planistyczne i adiacenckie.

Badania i analizy rynku oraz doradztwa w zakresie tego rynku

Badanie trendów rynkowych, analiza stóp procentowych, badanie zmian wskaźników pustostanów i stawek czynszowych, analiza aktywności uczestników rynku nieruchomości.

Doradztwo inwestycyjne

W szczególności efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju oraz określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora.

Badania i ekspertyzy w zakresie:

Ustalenia skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych, oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali, ustalenia bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości.

Praktyki zawodowe dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych

Odbycie 12 miesięcznej praktyki zawodowej obejmującej:

 • uczestnictwo w wykonywaniu czynności związanych z szacowaniem nieruchomości,
 • samodzielnie sporządzanie piętnastu projektów operatów szacunkowych, w których określa się wartość nieruchomości przy zastosowaniu różnych podejść, metod i technik,
 • zapoznanie się ze sposobem korzystania z rejestrów i ewidencji prowadzonych przez sądy, gminy oraz starostów, a także z innych dokumentów znajdujących się w posiadaniu urzędów i instytucji.

rzeczoznawca majątkowy Olsztyn, wycena nieruchomości Olsztyn
rzeczoznawca majątkowy olsztyn, wycena nieruchomości olsztyn, rzeczoznawca majątkowy
wycenia nieruchomości olsztyn wycenia nieruchomości olsztyn wycenia nieruchomości olsztyn wycenia nieruchomości olsztyn

JW Real Estate Marek Walacik

tel. 793 736 793

marek @ walacik.eu

ul. Orłowicza 17A/51, 10-685 Olsztyn

Jesteśmy w mediach społecznościowych: Facebook - wycena nieruchomości Olsztyn, Google+ rzeczoznawca majątkowy Olsztyn

© 2012 Marek Walacik | projekt i realizacja: Artur Kosiński | tworzenie stron www | rzeczoznawca majątkowy Olsztyn wycena nieruchomości olsztyn